کارگاه های آموزشی برگزار شده در مرکز به صورت زیر می باشند:

  • کارگاه آموزشی فناوری مالی
    مسئول کارگاه آموزشی: آقای دکتر شجری