رئیس مرکز تحقیقات فناوري اطلاعات و ارتباطات

null

دکتر سعیده ممتازی

استادیار دانشگاه امیرکبیر
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه هوش مصنوعی
حوزه فعالیت در مرکز: علم داده و هوش مصنوعی
ایمیل: momtazi@aut.ac.ir
لینک صفحه شخصی

رئیس پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات و شبکه برق

null

دکتر مرتضی صاحب الزمانی

استاد دانشگاه امیرکبیر
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه معماری سیستم های کامپیوتری
ایمیل: szamani@aut.ac.ir
لینک صفحه شخصی

اعضای هیئت علمی فعال در مرکز تحقیقات

null

دکتر مسعود صبائی

دانشیار دانشگاه امیرکبیر
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه شبکه
حوزه فعالیت در مرکز: اینترنت اشیاء
ایمیل: sabaei@aut.ac.ir
لینک صفحه شخصی
null

دکتر بهادر بخشی

استادیار دانشگاه امیرکبیر
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه شبکه
حوزه فعالیت در مرکز: حوزه اینترنت اشیاء
ایمیل: bbakhshi@aut.ac.ir
لینک صفحه شخصی
null

دکتر مهدی راستی

استادیار دانشگاه امیرکبیر
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه شبکه
حوزه فعالیت در مرکز: اینترنت اشیاء
ایمیل: rasti@aut.ac.ir
لینک صفحه شخصی
null

دکتر سیاوش خرسندی

دانشیار دانشگاه امیرکبیر
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه شبکه
حوزه فعالیت در مرکز: اینترنت اشیاء
ایمیل: khorsandi@aut.ac.ir
لینک صفحه شخصی
null

دکتر مهدی صدیقی

استاد دانشگاه امیرکبیر
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه معماری سیستم های کامپیوتری
حوزه فعالیت در مرکز: فناوری مالی
ایمیل: msedighi@aut.ac.ir
لینک صفحه شخصی

دانشجویان فعال در مرکز

null

معین سروقدمقدم

دانشجوی دکتری دانشگاه امیرکبیر
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه معماری سیستم های کامپیوتری
حوزه فعالیت در مرکز: مدیریت و طراحی سایت
ایمیل: moeinsarvaghad@aut.ac.ir
لینک صفحه شخصی