◊ وظایف

● اجرای طرح‌های تحقيقاتی مورد نياز موسسات دولتی و غيردولتی
● برقراری ارتباط و همکاری‌های پژوهشی و فرهنگی با سازمان‌های داخلی و بين المللی در چارچوب مقررات کشور
● انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در ارتباط با برنامه‌های تحقيقاتی مورد نظر
● تجاری‌سازی و بکارگيری نتايج تحقيقات
● بررسي، انتشار و رفع نيازهای تحقيقاتی بخش‌های توليدی، خدماتی و اجرايی
● ترويج فعاليتهای علمی، تحقيقاتی از طريق برگزاری همايش‌ها، کارگاه‌های آموزشی، گرهمایی‌ها و میزگردها
● انجام پيگيری‌های اداری و سازمانی در زمينه‌های پروژه‌های فعال در پژوهشکده
● کمک به توسعه فناوری اطلاعات از طريق برگزاری نمايشگاه وآيين‌ها در سطح دانشگاه به کمک انجمن‌های علمی، دانشجويی
● انجام پروژه‌های مطالعاتی، کاربردی و صنعتی در زمينه فناوری اطلاعات و ارتباطات
● کمک به برقراری ارتباط کاری و علمی به صورت فرابخشی از طريق برگزاری جلسات همفکری و انجام پروژه‌های مشترک
● ايجاد بستر اجرایی، حقوقي و زيرساخت‌های لازم برای اجرای پروژه‌های مرتبط
● انجام مطالعات راهبردی و سياست‌گذاری در حوزه‌های مرتبط
● رصد فناوری يا تحولات صنعتی در حوزه‌های مرتبط
● برقراری ارتباط با صنعت در حوزه‌های فناوری اطلاعات، تماس با شرکت‌های مربوطه و جذب پروژه هاي پژوهشي و صنعتي